Skip to content Skip to footer

PRESS.6.2022✌Tallinna halduskohtu valitsuse 12. mai korralduse nr 146

PRESS.6.2022✌Tallinna halduskohtu valitsuse 12. mai korralduse nr 146

Kuna antud planeering on nii üldine?!!

https://arileht.delfi.ee/artikkel/120027456/pikaaegne-saaremaa-poliitik-vaidlustas-mereala-planeeringu & https://www.err.ee/1608641155/saaremaa-vallavolikogu-liige-vaidlustas-mereala-planeeringu

Undrest vaidlustas Tallinna halduskohtu valitsuse 12. mai korralduse nr 146 “Üleriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi teemaplaneeringu kehtestamine”. Kohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles ERR-ile, et kohus määras esmaspäeval tagastada Mihkel Undresti kaebusega tühistada valitsuse korraldus nr 146 osas, milles määrati tuuleenergeetika arendusala nr 2, milles see halfndab kaebaja elukeskkonda, kaebaja elukohta ja tema kinnipidamist. “Vaidlustatud üleriigiline planeering määrab kindlaks tuuleparkide rajamise üldised põhimõtted ning seal on kehtestatud rida suuniseid, mida tuuleparkide rajamisel tuleb võtta. Ometi ei ole vaidlustatud planeeringus määratletud, kuhu täpselt ja milliste parameetritega tuuleparke rajama hakata,” märkis kohus.

see on vastuolus el kohtuga

Euroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-24/19) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf

Euroopa Liidu õigust on rikutud. Tuulepargi kehtiva loa saamiseks või säilitamiseks on ELi seaduse kohaselt vaja teha uusi väliuuringuid. Pädev asutus peab kehtestama standardid igale KMH-le. Standardid peavad olema konkreetse KMH jaoks nõuetekohaselt põhjendatud. Iga konkreetse tuulepargi jaoks on vaja tegelikke mõõtmisi ja tegelikke uuringuid. Lihtsas keeles selgitatakse, et Euroopa Liidu Kohus (ELK) seisab avatud uuringute ja katsete eest enne mere ja maa kasutamise lubamist.

Teie lähenemine on nagu Sputniku vaktsiini kasutamine, mida populatsioon saab ilma eelneva testimiseta. Euroopa Liidus testitakse ja nii välistatakse inimestele langevaid riske ning ei ole vahet, kas tegemist on vaktsiinide, raudteede või tuuleparkidega, selgitab ELi kohus. Kui seda ei tehta, siis planeerimine on kehtetu. ELK kohaldub kõikidel valitsustasanditel ning seetõttu ka Pärnu merealade planeering on nüüd kehtetu. Palun googeldage ja leiate palju välismeedias ilmunud artikleid ning näete, et paljud EL projektid on just nende EL reeglite tõttu peatatud. Ebaseaduslik käitumine õigustab nõuet valitsuse ebaõige juhtimise tõttu! KMH programm ei vasta seadusest tulenevatele nõuetele ja on selges vastuolus asjakohase Riigikohtu ja Euroopa Kohtu praktikaga (vt nt 3-16-1472).

KMH programmi eesmärk on määratleda, milliseid mõjusid hakatakse KMH aruande koostamisel üldse hindama; milliseid alternatiivseid lahendusi tuleb kaaluda; ning kas tuleb läbi viia uusi keskkonnauuringuid või võib ekspert lähtuda ainult olemasolevast infost.Selleks tuleb KMH programmis kirjeldada kavandatav tegevust ja sellereaalseidalternatiivseid lahendusi, määrata nende alternatiividega kaasneva keskkonnamõju hindamise sisu ja ulatus, kirjeldada KMH läbiviimise metoodikat (mõjude kindlakstegemise jaanalüüsimise kohta) ning panna paika esialgne menetluse ajakava. Võimalikud alternatiivsedaspektid on asukoht, tehnoloogia või protsess, tehniline lahendus, maht, suurusm võimsus,toorme tüüp/allikad, tegevus jne. Alternatiivsete aspektide, st meretuulepargi tehnoloogia ja parameetrite määratlemata jätmine on oluline viga. Kokkuvõttes on asjas oluline määratleda see, millised on kavandatava tegevusekonkreetsed tehnilised lahendused ja parameetrid, millest tuleks mõjude hindamisellähtuda. Ilma selleta ei ole objektiivselt võimalik hinnata täpsustamata jäetud tehnoloogia mõjusid keskkonnale ega teha KMH aruande järel mingeid sisulisi valikuid, nt valida erinevate sisuliste alternatiivide vahel.

Rõhutame veelkord, et loamenetluses võib lubada taotluse esitajal hiljem täielikult otsustadaüksnes selliste aspektide üle, mille puhul ei esine ühtegi teaduslikult põhjendatud kahtlust, etnende tagajärjed ala ei mõjuta (Euroopa Kohtu otsus asjas nr C-461/17: Holohan jt, p 46 Euroopa Kohus on sätestanud selged ja täpsed nõuded keskkonnamõju hindamise kohustusele, selle sisule ja täpsusastmele loodusdirektiivi artikli 6 lg 3 mõttes ning sellestpeavad oma tegevuses lähtuma nii haldusorganid kui ka Eesti kohtud. Loodusdirektiivi artikli6 lõike 3 kohaldamise eelduseks ei ole veendumus, et planeeritav kava või projekt kindlalt omab olulisi mõjusid kaitsealale, vaid seda tuleb kohaldada juba üksnes pelga tõenäosusekorral (Euroopa Kohtu otsus C-127/02 Waddenzee, p 41). Seda on kinnitanud ka Riigikohus (3-3-1-56-12, p 14) Oluline on mõista, et tõelised uuringud on avatud, mis põhinevad tegelikel mõõtmistel.

Otsustajate veenmiseks ei ole lubatud esitada arvutimudelit ega joonist. Tuuleparkide ehitajad lõpetavad kohtumäärusega tuulepargi sulgemiseks, kui reaalsus kahjustab inimesi ja loodust. Ehitusluba peab sisaldama ehitamist ning dekomisjoneerimist (ehk tuulepargi eemaldamist ja utiliseerimist). See takistab odava tuulepargi ehitamist mitte ainult selleks, et koguda Euroopa Liidult rahalisi vahendeid ning jätta jäätmeid ja probleeme kohalikele. Lõpuks tulevad energiaettevõtted kaugetesse valdadesse, et säästa kulusid ja teha ainult odavaid kiirpakkumisi. Loogilisem on ehitada tuulepark suurte linnade lähedale, kus ka kasutajad on. Säästes kaableid, mis maksavad sama hinda kui tuulepark.

& Rohkem võltsplaane.

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus

Karel TölpPDF14.12.2021. a.

https://jaagupi.eu//Valla%20asjade%20%C3%BClevaade.pdf

&

Eesti Energia võib varjata avalikkusele mõeldud dokumente.

& https://www.eitapjatuulikutele.eu/paap/

NATO ja tuuleveskid.

See praegu loodav kompensatsioonimeede on mõeldud ainult maismaale. Meretuuleparkide suhtes saab seda välja töötama hakata pärast 2025. See 400+ m on siiski arendaja esialgne visioon, praegused riigikaitselised piirangud, mis sellele arendusele on kehtestatud, on oluliselt teised (peast ei mäleta enam, aga mida lähemalt Muhule, seda madalamad). Aga planeeringu protsessi lõpuks on lootust, et vahepeal on ka merelised meetmed välja töötatud ja tulemas